top of page

Algemene voorwaarden

 
Artikel 1 – Definities

 
In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:

 

1.1 Bedenktijd: de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen, waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht c.q. de Overeenkomst kan ontbinden zonder opgaaf van redenen.

1.2 Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


1.3 Ondernemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.


1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.


1.5 Klantenservice: betekent de klantenservice van MDL!GHT te bereiken via info@mdligh.nl

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst op afstand die middels de Website wordt gesloten tussen MDL!GHT en de Consument waarbij de Consument een of meerdere Producten van MDL!GHT koopt.


1.7 Persoonsgegevens: alle door de Consument aan MDL!GHT verstrekte gegevens.


1.8 Producten: alle door MDL!GHT middels de Website aan de Consument te koop aangeboden producten.

 

1.9 MDL!GHT: de de vennootschap onder firma MDL!GHT gevestigd te (3828 DR) Hoogland ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62756680. 


1.10 Website: de website van MDL!GHT op de domeinnaam www.mdlight.nl.


Artikel 2 – Toepasselijkheid


2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MDL!GHT en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen MDL!GHT en de Consument.

 
2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders c.q. vennoten van MDL!GHT en alle personen die voor MDL!GHT werkzaam zijn en/of door MDL!GHT zijn ingeschakeld.

 
2.3 Waar in deze algemene voorwaarden “Consument” wordt gelezen, kan ook “Ondernemer” worden gelezen, behoudens voor wat betreft de Bedenktijd. Voor handelaren geldt geen Bedenktijd en bestaat geen mogelijkheid op herroeping van de Overeenkomst.

 
Artikel 3 – Producten

 
3.1 Elk aanbod heeft een geldigheidsduur van veertien dagen, welke termijn loopt de dag nadat het aanbod door MDL!GHT is gedaan. Dit is slechts anders indien in het aanbod een andere geldigheidsduur is opgenomen.

 
3.2 Aan eventuele verschrijvingen in de omschrijving van een Product en of in de voorwaarden voor de aankoop van een Product kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden MDL!GHT niet.

 
Artikel 4 – Conformiteit

 
4.1 MDL!GHT zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 
4.2 MDL!GHT spant zich in om ervoor te zorgen dat de Producten zo veel mogelijk voldoen aan de Overeenkomst en aan de op de Website vermelde specificaties en op de datum van levering voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

 
4.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij MDL!GHT tot het moment van bezorging aan de Consument of aan een vooraf aangewezen en aan MDL!GHT bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


4.4 De Consument is verplicht de Producten direct na ontvangst te controleren en te beoordelen of deze aan de Overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de Consument onverwijld contact op te nemen met MDL!GHT, zodat deze de Producten kan vervangen.


 
Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals het invullen van alle benodigde informatie op de Website en het aanklikken van de akkoordfunctie.

 
5.2 De Consument zorgt ervoor dat alle gegevens - waarvan MDL!GHT aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn - tijdig aan MDL!GHT worden verstrekt.


5.3 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MDL!GHT zijn verstrekt, heeft MDL!GHT het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 
5.4 MDL!GHT kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien MDL!GHT op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 
5.5 MDL!GHT bevestigt direct na ontvangst van de benodigde informatie de aankoop van het Product en/of Producten aan de Consument.


5.6 Een bestelling kan tot uiterlijk 24 uur na plaatsing daarvan kosteloos worden geannuleerd.
 
5.7 De Producten worden geleverd op het door de Consument aangegeven adres. Onjuistheden in het adres komen voor rekening en risico van de Consument. MDL!GHT levert aan adressen in Nederland en België, niet zijnde postbussen.

 
5.8 Aan de op de Website vermelde leveringstermijn kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde leveringstermijn betreft een indicatie. Indien de levering van het Product niet binnen de vermelde leveringstermijn kan worden uitgevoerd zal MDL!GHT de Consument hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 

 

5.9 MDL!GHT zal binnen 6-8 weken na totstandkoming van de Overeenkomst het Product bij de Consument leveren. Indien MDL!GHT niet in staat is om het Product binnen deze periode te leveren heeft de Consument het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.[DvD1] 

 [DvD1]Dit geldt enkel bij ‘standaard’ producten. Maatwerk zal veel langer in beslag nemen. Denk sneller aan 6- 10 weken.


5.10 Indien een Product niet meer leverbaar is, zal MDL!GHT de Consument hiervan onverwijld op de hoogte stellen en, voor zover mogelijk, een vervangend Product aanbieden. De Consument heeft in dit geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. MDL!GHT zal de consument terugbetalen conform artikel 9 lid 2 van deze algemene betalingsvoorwaarden. 

 
Artikel 6 – Bedenktijd

 
6.1 De Consument heeft, behoudens de in artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen, recht op Bedenktijd. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de Bedenktijd zonder opgave van redenen ontbinden. MDL!GHT mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar de Consument is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.

 
6.2 De in artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of;

 

  • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. MDL!GHT mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren en zal de Consument voorafgaand aan het bestelproces daarop wijzen.

  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

6.3 De Bedenktijd is niet van toepassing op Producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, of wanneer het wordt aangeboden in de sale/uitverkoop. 

6.4 Na montage van het Product komt de mogelijkheid tot herroeping tijdens de Bedenktijd te vervallen.
 
Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd 

 

7.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 
7.2 De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7 lid 1 van deze algemene voorwaarden, retouren worden in dergelijk geval niet door MDL!GHT geaccepteerd.
 
Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht 

 

8.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan MDL!GHT.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 (zegge: veertien) dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 8 lid 1 van deze algemene voorwaarden bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) MDL!GHT. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken[DvD3] . Maatwerk wordt niet retour genomen.

8.3 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en (onbeschadigde) verpakking, en conform de door MDL!GHT verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

8.5 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

 

Artikel 9 – Verplichtingen bij herroeping

9.1 MDL!GHT bevestigt de melding van herroeping door de Consument per e-mail.

9.2 Indien de Consument binnen de Bedenktijd de Overeenkomst ontbindt en de Consument reeds voor het Product heeft betaald zal MDL!GHT het bedrag dat de Consument heeft betaald binnen 14 (zegge: veertien) dagen volgend op de dag waarop MDL!GHT het product retour heeft ontvangen of op de dag dat de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, voor zover dat tijdstip eerder valt.

9.3 MDL!GHT gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 9.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is MDL!GHT niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode terug te betalen.

 

Artikel 10 – Prijs

10.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens wettelijk voorgeschreven prijswijzigingen zoals onder meer gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

10.2 In afwijking van het vorige lid kan MDL!GHT Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar MDL!GHT geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

10.3 De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.
 10.4 In voorkomende gevallen kunnen Consumenten gebruik maken van kortingscodes of cadeau-acties bij MDL!GHT. Indien gebruik wordt gemaakt van een kortingscode, dan maakt de Consument geen aanspraak op een mogelijk bestaande cadeau-actie. Wanneer er binnen een bepaalde periode een actie is op een bepaald merk, dan gelden deze niet in combinatie met andere acties en aanbiedingen en is dan ook niet geldig op reeds eerder gedane aankopen en/of bestellingen van voor deze actie. 

 

Artikel 11 – Betaling

11.1 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de levering van de Producten.

11.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MDL!GHT te melden.

 

Artikel 12 – Persoonsgegevens en privacy beleid

 
12.1 Door gebruik te maken van de Website verstrekt de Consument bepaalde Persoonsgegevens aan MDL!GHT verstrekt, zoals naam, adres, en e-mailadres. MDL!GHT gebruikt deze persoonsgegevens om contact met de Consument te kunnen opnemen voor het beantwoorden van een vraag of verzoek en/of voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met de Consument.

 

12.2 MDL!GHT bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

12.3 MDL!GHT heeft een privacyverklaring. Deze verklaring staat op de website van MDL!GHT: www.MDL!GHT.nl/privacyverklaring.

 

Artikel 13 – Klachten

13.1 Klachten over de door MDL!GHT geleverde Producten dienen door de Consument binnen 14 (zegge: veertien) dagen na levering van de betreffende Producten, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de Klantenservice. Indienen kan zowel schriftelijk als mondeling (info@mdlight.nl).
 13.2 Bij MDL!GHT ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MDL!GHT binnen de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 (zegge: drie) maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument zich tot de rechter wenden. 

13.4 Indien een klacht gegrond is, zal MDL!GHT door de Consument in de gelegenheid worden gesteld om op deugdelijke wijze uitvoering aan de Overeenkomst te geven. In het geval dat het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal MDL!GHT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 

MDL!GHT is niet aansprakelijk voor enige schade die de Consument lijdt als gevolg van het oneigenlijk en onveilig gebruik, inhoudende gebruik in strijd met de bijgevoegde gebruikershandleiding, van het Product door de Consument, behoudens en indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van MDL!GHT of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 15 – Nietige c.q. vernietigbare bepalingen

In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. MDL!GHT en de Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

 

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juni 2018.

16.2 De rechtsverhouding tussen MDL!GHT en de Consument wordt beheerst door Nederlands recht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

16.3 Alle geschillen tussen MDL!GHT en de Consument die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam, tenzij een dwingende wetsbepaling een andere rechter voorschrijft.

bottom of page